Porozmawiaj z nami

Kategoriezakupy na raty
zapłać online

REGULAMIN

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.topmeble.eu, (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem/Sprzedawcą) jest BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Nadstawna 12a, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234780, posiadającą REGON 060032855, NIP: 918-10-00-987 

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.topmeble.eu, (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem/Sprzedawcą) jest BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju,

ul. Nadstawna 12a (PNA: 38-400 Biłgoraj), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000234780, posiadającą REGON 060032855, NIP: 918-10-00-98, w dalszej części Regulaminu zwana Sklepem lub Sprzedawcą.

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.topmeble.eu oraz zasady ich wykonywania, prawa i obowiązki Sklepu oraz Klienta.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli oraz innych artykułów wyposażenia wnętrz.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, objęte są gwarancją  producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. W ściśle określonych przypadkach, gdy jest to zawarte w opisie produktu, mogą być oferowane towary stanowiące wyprzedaż ekspozycji z salonów meblowych.

4. Meble są fabrycznie pakowane w paczkach do indywidualnego montażu. W pewnych wyjątkach mogą być złożone w całości – informacja taka znajduje się w opisie produktu.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu www.sklep.topmeble.eu, podczas wymiany z nim korespondencji email, lub faksem. Powyższa informacja trafia do wiadomości Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie związane z obsługą złożonego zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku braku towaru objętego zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedawcy lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu.

W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca niezwłocznie po odstąpieniu zwróci uiszczoną należność.

4. Sklep ma prawo do anulowania zamówienia, w przypadku gdy dla danego zamówienia ustalona została płatność z góry, a klient nie uregulował należności w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, bez wcześniejszego, uprzedniego ustalenia ze Sprzedawcą wydłużonego terminu płatności.

5. Sklep ma prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane, uniemożliwiające lub utrudniające prawidłową realizację złożonego zamówienia. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 45 dni roboczych. Dokładny termin realizacji zamówienia podany jest w opisie oferty na stronie internetowej sklepu.

7. Realizacja zamówień płatnych z góry lub ratalnie rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na rachunku Sklepu, bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z firmą ratalną Santander (Żagiel) lub Crédit Agricole, o czym Kupujący jest informowany drogą mailową.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

9. Kupujący może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres sylwia@sklep.topmeble.eu .

10. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.

III. Ceny i sposoby płatności

1. Cena towaru znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT (są cenami brutto).

2. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki, montażu, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia.

3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i  wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:

  • z góry: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • pobranie: płatność kurierowi w dniu otrzymania przesyłki
  • raty: kredyt ratalny za pośrednictwem firmy Santander lub Crédit Agricole
  • płatność elektroniczna: rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5. Gdy czas realizacji zamówienia przekracza 3 tygodnie, strony ustalają wysokość zaliczki, nie mniejszej niż 10 % wartości zamówionego towaru. Dopłata następuje w chwili odbioru produktu lub przedpłatą na konto bankowe - w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności.

6. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego BIM.

IV. Dostawa i odbiór produktu

1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy ustalany jest przez Sprzedawcę z Klientem.

2. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów realizacji, chyba że Klient i Sklep ustalą inne zasady realizacji zamówienia.

3. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:

  • dostawa towaru na terenie Polski przez firmę kurierską
  • dostawa towaru poza granice Polski przez firmę kurierską
  • odbiór własny

4. Cena za dostawę towaru poza granice Polski ustalona zostaje po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym.

5. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia przesyłki do mieszkania/domu i ich montażu. Wniesienie oraz odebranie towaru z auta dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta bądź wynikających z okoliczności, które nie są od niej zależne.

7. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie kompletności i zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

8. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt i w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu.

9. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

V. Zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany pkt 1.

2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Zwrotowi nie podlegają:

  • produkty lub usługi o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien niezwłocznie odesłać należycie zapakowany i zabezpieczony towar na adres: Hurtownia BIM ul. Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec.

5. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru.

6. Zwracany towar będzie przyjęty w wypadku, gdy jest odesłany w stanie kompletnym, a sam towar nie nosi śladów używania, w szczególności prób montażu. Towar nie może być zwrócony, jeśli towar został uszkodzony przez Klienta lub zostały dokonane w nim inne nieodwracalne zmiany.

7. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

8. Zapłacona cena zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego.

VI. Reklamacje

1. W wypadku gdy towar ma wady klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres BIM Sp. z o.o. ul. Nadstawna 12A, 23-400 Biłgoraj lub drogą elektroniczną na adres: sylwia@sklep.topmeble.eu.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis wady towaru, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa sposobów realizacji zobowiązań Sklepu internetowego jako sprzedawcy, na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sklep prawidłowo zgłoszonej reklamacji, zaś w przypadku reklamacji zgłoszonych przez konsumentów w ciągu 10 dni.

5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.

6.Niezależnie od uprawnień w ramach rękojmi lub z tytułu niezgodność towaru z umową, Klientowi przysługują uprawnienia w ramach udzielonej gwarancji na meble. Zasady i warunki wykonywania uprawnień określone są w kartach gwarancyjnych.

7. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne, spowodowane względami technicznymi różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów, wyglądu tkanin, itp.

8. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

9. Produkty zamówione w sklepie internetowym BIM, dostarczone za granicę nie są objęte gwarancją udzielaną przez producenta.

VII. Poufność danych i polityka prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy BIM związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.sklep.topmeble.eu oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklep.topmeble.eu (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. ).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04. 2014 r.